Wypełnij wniosek

Typ placówki*

Klasa / grupa*
Klasa / grupa*

Dziecko

Imię*

Drugie imię

Nazwisko*

PESEL*

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*

Miejsce urodzenia*

Adres zameldowania *

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Adres zamieszkania
taki sam jak wyżej

Adres zamieszkania*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Rodzice

Imię i nazwisko*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Rodzeństwo

Proszę podać imię i rok urodzenia

Moje dzieci uczą się już w placówkach Sternika*
TakNie

Skąd znamy placówki Sternika?*

Planowana data rozpoczęcia nauki*