Zasady oceniania w kl. 4-8

1. Uczniowie Szkoły „Skrzydła” są oceniani sprawiedliwie, systematycznie i wszechstronnie.

2. Ocena za okres wstępny jest diagnozą poziomu wiedzy i umiejętności i nie ma wpływu ani na oceny trymestralne, ani na cenę roczną. W skład oceny rocznej wchodzą oceny za trymestr I, II, III i okres końcowy.

3. Na każdą lekcję uczeń przychodzi przygotowany: ma ze sobą zeszyt, podręcznik, inne wymagane przez nauczycieli przedmiotowych pomoce naukowe, powtórzył materiał z trzech ostatnich lekcji.

4. Uczeń ma obowiązek zapisania zadania domowego w agendzie i/lub w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciele ogłaszają zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

5. Uczniowie dostają oceny w dwóch obszarach:

a) Postawa:

 • staranność prowadzenia zeszytu i kompletność notatek z lekcji
 • systematyczność odrabiania zadań domowych
 • przygotowanie do lekcji
 • aktywność w czasie lekcji
 • porządek w miejscu pracy, schludny wygląd i odpowiednia postawa ciała.

b) Treści:

 • odpowiedź ustna dotycząca trzech ostatnich tematów lekcji,
 • kartkówkę dotycząca trzech ostatnich tematów lekcji (nie musi być zapowiedziana)
 • sprawdzian – zakres materiału ustala nauczyciel i podaje uczniom oraz rodzicom z tygodniowym wyprzedzeniem (a termin podaje do wiadomości w dzienniku elektronicznym),
 • praca na lekcji,
 • zadanie domowe, projekty, prezentacje,
 • inne formy, specyficzne dla przedmiotu (np. gra na instrumencie, opanowanie pamięciowe wiersza, piosenki, tabliczki mnożenia itp.)

6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotowym.

7. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów muszą być poprawione przez uczniów. Nauczyciele wpisują ocenę w kolumnie Poprawa. Oceny dopuszczające powinny być poprawione – uczeń może spróbować poprawić daną ocenę dopuszczającą tylko raz.

8. Uczeń ma prawo poprawić, wybraną przez siebie, jedną ocenę w ciągu trymestru (np. ze sprawdzianu, kartkówki lub zadania domowego). Termin poprawy tej oceny ustala wspólnie
z nauczycielem.

9. Ustala się następującą skalę oceniania prac pisemnych:

 • ocena niedostateczna (ndst): 0% – 39%
 • ocena dopuszczająca (dop): 40% – 54%
 • ocena dostateczna (dst): 55% – 74%
 • ocena dobra (db): 75% – 84%
 • ocena bardzo dobra (bdb): 85% – 94%
 • ocena celująca (cel): 95% – 100%

10. Oceny podawane są do wiadomości rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego a uczniom ustnie, niezwłocznie (a w wypadku prac pisemnych nie później niż w ciągu tygodnia od napisania prac przez uczniów).

11. Ustala się następujące wagi:

 • Sprawdzian, test 100%
 • Kartkówka 30%
 • Zadanie domowe 20%
 • Projekt, prace 50%
 • Odpowiedź ustna / praca grupowa 30%
 • Sprawdzian umiejętności* 50%

* (np. śpiewanie utworu, recytacja wiersza, granie utworu muzycznego, wykonanie pracy plastycznej, sprawdzian umiejętności czytania językowego)

12. Ocena trymestralna jest ustalana przez nauczyciela i nie zależy od średniej (ani arytmetycznej, ani ważonej) ocen cząstkowych, uzyskanych w ciągu trymestru.

v. 21 marca 2017 r.