Edukacja wczesnoszkolna

Cieszymy się, że większość uczniów szkoły budzi się z radosną myślą, że za chwilkę pojadą do “Skrzydeł”. Naszym głównym celem edukacji w klasach 0-3 jest rozbudzenie w chłopcach zapału do nauki, podtrzymanie ciekawości świata, budowanie relacji z kolegami i nauczycielami oraz przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego.

Bardzo cenne jest prowadzenie klasy przez wychowawcę w ciągu 4 lat edukacji. Dzięki temu lepiej można poznać siebie nawzajem i zaplanować program edukacyjny. 

Edukacja  przebiega na wielu płaszczyznach nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych. Dzięki rozwojowi poszczególnych szczebli matematycznych czy humanistycznych różnymi technikami nauczania nasi uczniowie są w stanie namacalnie dowiedzieć się, jak funkcjonuje świat. Częste wycieczki, przynajmniej raz w miesiącu, otwierają przed uczniem poznanie kolejnych miejsc i praktycznego zachowania się w różnych sytuacjach. Lekcje nie tylko rozwijają analityczne myślenie, ale i działanie pragmatyczne. 

Jako jedyna szkoła w Poznaniu prowadzimy lekcje edukacji wczesnoszkolnej, gdzie chłopcy i dziewczynki uczą się w osobnych klasach, szkołach. Edukacja zróżnicowana uwzględnia i szanuje naturalne różnice chłopców i dziewczynek. Podział uczniów ze względu na płeć ułatwia nam dobór właściwych metod i form pracy wykorzystywanych w edukacji i wychowaniu.

Edukacja matematyczna

Naukę matematyki w klasach wczesnoszkolnych opieramy na łączeniu różnych metod. Jedną z nich jest metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Stosujemy też autorskie sposoby na polubienie matematyki. 

Niezbędnym wyposażeniem w klasie są proste pomoce naukowe z kapsli, patyczków, kasztanów czy klocków Lego. To dzięki nim uczeń z chęcią przelicza i trenuje umiejętności matematyczne. Przy tego typu zabawie nie może zabraknąć wyzwań, które dodatkową motywują chłopców do działania.

Jako przerywnik w lekcji albo osobne zadanie często chłopcy układają zadania logiczno-matematyczne jak np. tangramy. Uwielbiają takie wyzwania, a przy tym rozwijają swoje logiczne myślenie, wyobraźnię i koordynację oko-ręka. Zdolności matematyczne chłopców staramy się rozwijać również na podwórku. To na łonie natury, a nie na kartce papieru najlepiej możemy rozwijać motorykę dużą i nauczyć się orientacji w przestrzeni czy określania zależności między przedmiotami.

Tabliczka mnożenia? To dla uczniów naszej szkoły żaden problem! Poza systematycznym ćwiczeniem raz w roku organizujemy Dzień tabliczki mnożenia. W tym szczególnym dniu to uczniowie sprawdzają siebie oraz grono pedagogiczne ze znajomości tabliczki mnożenia.

Edukacja muzyczna

Edukacja muzyczna jest w pedagogice jedną z najważniejszych metod wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie), realizuje cele wychowawcze, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i szeroko pojętej aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, przyszłego odbiorcę muzyki, ale często jej wykonawcę i twórcę.

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

Podczas zajęć wprowadzane są również ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewanie i granie. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą cele wychowawcze z zadaniami muzyki, kształcą samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność.

Elementem edukacji muzycznej jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki: 

  • dynamiczne (uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem)
  • agogiczne (ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki)
  • artykulacyjne (uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych)
  • rytmiczne (odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych)
  • ćwiczenia reagowania na tematy melodyczne (tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej)

Na zajęciach poruszane są też zagadnienia dotyczące instrumentów muzycznych.

Edukacja plastyczna

Na zajęciach z najmłodszymi uczniami dominującą formą aktywności są warsztaty plastyczne, których zasadniczym celem jest rozbudzenie wśród uczniów kreatywności, przełamywania różnych zahamowań i wyrobienie poczucia odwagi twórczej.

Aspekt kreatywności wspierany jest także komponentami z zakresu wiedzy ogólnej. Już na wczesnym etapie uczniowie poznają terminologię świata sztuki, a także intrygujące przykłady ludzkiej aktywności artystycznej oraz najróżniejsze ciekawostki – ze świata zwierząt, geografii, historii czy aspektów kultury – które na ogół stanowią punkt wyjścia realizowanych scenariuszy lekcyjnych i działań warsztatowych.

Wychowanie fizyczne

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb chłopców, dlatego staramy się ją zaspokoić podczas całego dnia szkolnego, a szczególnie podczas lekcji wychowania fizycznego. W naszej szkole, najmłodsi już od 6 r.ż. mają zajęcia pod okiem specjalistów w sali gimnastycznej z pełnym wyposażeniem. Naszym celem jest zaszczepienie naturalnej potrzeby ruchu, którą chłopcy będą w sobie pielęgnować również w życiu dorosłym. Przez cały rok staramy się jak najwięcej korzystać z aktywności na powietrzu: na boisku sportowym, rekreacji czy w pobliskim lesie.

Nasze zajęcia wf-u zaczynają się już w szatni. To tam uczeń otrzymuje bezcenną lekcję samodzielności podczas przebierania się i utrzymania porządku. 

Boisko sportowe to idealne miejsce na kształtowanie chłopięcych charakterów, a lekcja wf-u to istny poligon, na którym podopieczni uczą się:

  • współpracy,
  • gry w zespole, 
  • zdrowej rywalizacji, 
  • zasad fair play,
  • przedkładania celów drużyny nad własne. 

Podczas zajęć uczymy też dzieci świadomości własnego ciała, prawidłowej samooceny i akceptacji. Lekcje wf-u są też idealną okazją do nauczania chłopców wyznaczania sobie konkretnych celów i wytrwałego dążenia do ich realizacji. W najmłodszych grupach wiekowych, na zajęciach przeważają gry i zabawy usprawniające psychomotorykę.

Zapoznajemy uczniów z tradycyjnymi polskimi zabawami, które każdy z dorosłych kojarzy ze swojego dzieciństwa. Podopieczni mają również okazję poznać gry i zabawy z różnych stron świata, jak np. ulubiony Kubb czyli Szachy Wikingów.

Na wf-ie realizowane są również założenia integracji sensorycznej, której celem jest angażowanie wszystkich zmysłów, które są tak ważne podczas zabawy i nauki w szkolnej ławce. 

Chłopcy poznają popularne sporty drużynowe. Nie tylko piłkę nożną, ale również mini siatkówkę czy mini piłkę ręczną. 

Dla najmłodszych miłośników sportu organizujemy również okazjonalne wyjścia sportowe np. na akcję Kibicuj z Klasą związaną z meczami Lecha Poznań.