Typ placówki*

  Klasa / grupa*

  Klasa*
  Proszę o przyjęcie dziecka do klasy

  wskaż której

  Dziecko

  Imię*

  Drugie imię

  Nazwisko*

  PESEL*

  Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*

  Miejsce urodzenia*

  Adres zameldowania *

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Adres zamieszkania
  taki sam jak wyżej

  Adres zamieszkania*

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Rodzice

   MatkaOjciec
  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*

  Rodzeństwo

  Proszę podać imię i rok urodzenia

  Moje dzieci uczą się już w placówkach Sternika*
  TakNie

  Skąd znamy placówki Sternika?*