Praca wychowawcza w szkole

W Skrzydłach dobrze rozumiemy to, że pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci są Rodzice. Wspieramy nasze Rodziny w ich działaniach wychowawczych w ramach Tutoringu Rodzinnego. Jednocześnie posiadamy też plan wychowawczy dla całej szkoły oraz poszczególnych grup wiekowych.

Program jest realizowany w cyklach dwuletnich i polega na omawianiu przez wychowawców z ich klasami określonych Kompetencji wyrastających z zasad moralności chrześcijańskiej, nauczania Kościoła Katolickiego, prawa naturalnego oraz zasad współżycia społecznego, których posiadanie, naszym zdaniem, jest niezbędne by chłopcy byli przygotowani do roli pełnowartościowych mężczyzn, mężów i ojców. Na każdy miesiąc zaplanowana jest praca wychowawcza skupiająca się przede wszystkim na wybranej Kompetencji, nie zaniedbująca jednocześnie pozostałych. W zależności od grupy wiekowej, wychowawcy omawiają i utrwalają na lekcjach wychowawczych odpowiadające wiekowi uczniów Nawyki. Ponieważ głęboko wierzymy w wartość wychowania w wolności, zależy nam, aby uczniowie nie tylko posiadali informacje na temat wspomnianych Kompetencji, ale przede wszystkim chcieli i potrafili ich używać w życiu – czyli zdobywali formację. Dlatego skupiamy się szczególnie nad wymiarem praktycznym dobrych Nawyków i staramy się, aby ich ćwiczenie nie ograniczało się tylko do wychowawców, lecz było realizowane przez innych nauczycieli, a nawet personel administracyjny szkoły.

Na przykład w ćwiczeniu nawyku porządku mogą pomóc chłopcom nie tylko Rodzice i wychowawca, ale także nauczyciele wszystkich przedmiotów, osoba dyżurująca w jadalni podczas posiłków, a nawet personel sprzątający.

Zależy nam również na jedności życia, a więc pokazaniu chłopcom, że nie wystarczy stosować nabyte Kompetencje czy Nawyki tylko na lekcjach w szkole, ale powinny one stać się normami naszego całego życia. W sposób harmonijny działamy więc wraz z rodzicami aby Nawyki ukształtowane w domu były spójne z tymi kształtowanymi w szkole i vice versa.

Plan tematów wychowawczych realizowanych w konkretnych miesiącach ukazuje poniższa tabela.

[ Załącznik]

Lekcje wychowawcze

Cotygodniowe lekcje wychowawcze przebiegają według następującego schematu:

Pierwszy tydzień – wypełnianie i omawianie karty samooceny, która pozwala uczniowi stwierdzić do jakiego stopnia opanował daną Kompetencję i jakie dalsze działania chce podjąć.

Drugi tydzień – praca na przygotowanym kazusie związanym tematycznie z omawianą Kompetencją, grupowa dyskusja nad obecnymi w kazusie problemami i możliwymi rozwiązaniami.

Trzeci tydzień – przygotowywanie przez uczniów własnego projektu prezentującego daną Kompetencję w formie graficznej, pisemnej lub scenki teatralnej.

Czwarty tydzień – podsumowanie tematu i samodzielne przygotowanie planu ćwiczenia konkretnych Nawyków w najbliższym miesiącu. Plan ten jest następnie przekazywany przez uczniów ich tutorom, którzy wspierają indywidualnie podopiecznych w nabywaniu danej Kompetencji i dokonują ewaluacji działań. Wnioski przekazują wychowcom, którzy mogą włączyć je w swoje przyszłe działania wychowawcze w kolejnych miesiącach. W ten sposób wspólne działania wychowawcze przyjmują formę procesu ciągłego.

Kwadrans wychowawczy

Nasi uczniowie w codziennym planie lekcji mają krótkie spotkania z nauczycielem na końcu każdego dnia, których celem jest pomoc w pracy nad sobą i  kształtowaniu cnót. Na kwadransach wychowawca i uczniowie podsumowują dzień pracy oraz omawiają także bieżące sprawy wychowawcze.

Wychowawca klasy jest koordynatorem wszystkich działań wychowawczych, którym poddawani są w szkole uczniowie klasy oddanej mu pod opiekę; kieruje środkami formacji grupowej i służy wsparciem w pracy indywidualnej prowadzonej przez tutorów. Odpowiada za relacje między uczniami i dyscyplinę w klasie, stara się utrzymać atmosferę radości, szacunku, rzetelnej pracy oraz samodyscypliny. Prowadzi spotkania informacyjne i inne zajęcia skierowane do rodziców swoich wychowanków. Wychowawca pełni rolę “dyrektora klasy”: jest adresatem wszystkich pytań i uwag rodziców dotyczących funkcjonowania uczniów w szkole. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy rozwiązanie problemów nie jest możliwe przez wychowawcę, w rozwiązywanie ich włącza się Dyrektor szkoły. Wychowawca współpracuje też ściśle z Tutorami uczniów.