Język angielski

Angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym 

Wierzymy, że esencją efektywnej nauki w młodszych klasach jest dobra zabawa i sporo ruchu. W takiej atmosferze uczniowie zapominają, że się uczą, ponieważ cały proces nauki zachodzi podświadomie. Klasy wczesnoszkolne odkrywają codzienność w angielskich barwach. Wszystkie czynności, które wykonuje się każdego dnia w domu i poza nim, są teraz poznawane i wyrażane w języku angielskim dając uczniom realny punkt odniesienia do rzeczywistości. W czasie zajęć stosujemy metodę naturalną oraz TPR, czyli metodę reagowania całym ciałem. Jest ona szczególnie przydatna w nauczaniu piosenek i rymowanek, łącząc ruch i słowo. Podczas lekcji wykorzystujemy także metodę komunikacyjną, kładąca nacisk na porozumiewanie się, rozwijając wszystkie podstawowe umiejętności językowe, a więc czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Starannie wyselekcjonowane zestawy piosenek i ćwiczeń owocują odważniejszym podejściem w posługiwaniu się językiem oraz wspierają w osłuchaniu się z nim. Wierzymy, że poza nowo poznaną wiedzą i świetną zabawą, dzieci również otrzymują fantastyczną okazję prawidłowego poznania fonetyki, która w ich wieku ma kluczowy wpływ na dalszą naukę języka angielskiego.

Pamiętamy o tym, aby nie zaniedbywać ćwiczeń obejmujących strategie egzaminacyjne przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Nasze działania w tym względzie przyniosły bardzo dobry efekt w ostatnich latach, w których nasi uczniowie plasowali się w czołówce poznańskich szkół podstawowych. Przygotowania do egzaminów w klasie ósmej rozpoczynają się oczywiście już we wcześniejszych klasach. Poza dobrym opanowaniem materiału merytorycznego, w klasie 7 przeprowadzamy pierwsze egzaminy próbne, które ukazują obiektywnie mocne strony uczniów, jak i stojące przed nimi wyzwania. W klasie 8 natomiast wdrażamy wieloetapowy program przygotowujący do testów.

Angielski – klasy 4-8

Nauczanie angielskiego w naszej szkole zorientowane jest na realną znajomość języka i kompetencje mające rzeczywisty wpływ na dalszą przyszłość edukacyjną i, w perspektywie, zawodową naszych uczniów i absolwentów.

Przygoda z językiem angielskim w Skrzydłach trwa codziennie, a szczególnym dniem jest piątek. Obchodzimy wtedy English Friday, który stwarza fenomenalną okazję do kontaktu z żywą formą tego języka. W tym dniu każdy stara się komunikować tylko w języku angielskim na miarę swoich możliwości. Uczniowie z radością i zaangażowaniem dają się pochłonąć temu wyzwaniu tworząc niepowtarzalny klimat w szkole.

Za efektywność nauczania odpowiada w szkole Zespół Anglistów. Zespół opracowuje plan nauczania na cały cykl edukacyjny w oparciu o minimum w postaci podstawy programowej, ale uzupełniając ją o elementy dodatkowe. Są to np. liczne projekty edukacyjne związane z kulturą anglojęzyczną i inne wydarzenia w życiu szkoły zorientowane na język angielski.

Dodatkowe elementy programu wynikają między innymi ze zwiększonej do 5 liczby godzin nauki angielskiego w tygodniu. Planując nauczanie, monitorując jego efektywność i wdrażając nowe rozwiązania edukacyjne kierujemy się jako punktem odniesienia systemem oceny kwalifikacji językowych systemu certyfikatów Cambridge. Umożliwiamy też naszym uczniom przystąpienie do oficjalnych testów kwalifikacji językowych Cambridge. Naszym celem jest osiągnięcie przez absolwenta szkoły poziomu B1/B2. W przygotowaniu uczniów do egzaminów Cambridge korzystamy z podręczników tego wydawnictwa w formie uzupełnienia materiałów wynikających z realizacji podstawy programowej. Poza tym, starając się poza wiedzą “szkolną” rozwijać w uczniach praktyczne umiejętności komunikacyjne, w rozgrzewkach do lekcji wykorzystujemy system Direct Instruction, mający pozwolić  chłopcom na zdobycie niektórych kompetencji na poziomie zbliżonym do native speakerów.

Język hiszpański

Hiszpański jest drugim najczęściej używanym językiem na świecie, ponad 650 milionów ludzi mówi po hiszpańsku.
Język hiszpański w ostatnich latach staje się coraz częściej nauczanym językiem obcym. Rosnące zainteresowanie językiem Cervantesa sprawiło, że szkoła Skrzydła posiada w swojej ofercie naukę języka już od klasy V.

Nauka hiszpańskiego w klasie V-VI rozpoczyna się od podstaw w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi wyrażeniami, fonetyką i gramatyką, dzięki czemu uczniowie, którzy wybiorą hiszpański w klasie VII, będą posiadali doskonały szkielet ułatwiający dalszą naukę.

Klasa VII – VIII

Program nauki języka hiszpańskiego w klasach VII-VIII bazuje na dwuczęściowym kursie Explora, którego głównym celem jest przygotowanie uczniów do skutecznego komunikowania się w sytuacjach życia codziennego.
Zawarte w nim treści, a także materiał gramatyczny i leksykalny odpowiada zainteresowaniom współczesnych nastolatków.

Tematyka poszczególnych treści porusza następujące obszary.

    1. Człowiek (dane personalne, wygląd, charakter, uczucia i emocje.
    2. Miejsce zamieszkania (dom, wyposażenie, prace domowe)
    3. Edukacja (szkoła, przedmioty, przybory)
    4. Praca (zawody, miejsca pracy)
    5. Życie prywatne (rodzina, czynności dnia codziennego, czas wolny)
    6. Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki)
    7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, kupno, sprzedaż)
    8. Podróżowanie (środki transportu, hotel, orientacja w terenie)
    9. Kultura (tradycje i zwyczaje, kuchnia)
    10. Sport (dyscypliny sportowe, sprzęt, obiekty sportowe)
    11. Zdrowie (samopoczucie, choroby, leczenie)
    12.Świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta)

Uczeń kończąc czteroletnią naukę hiszpańskiego uzyskuje poziom A1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Język niemiecki

Język niemiecki jest do wyboru jako drugi język obcy. Nauka odbywa się od podstaw w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach 5 – 8.

Celem zajęć jest zapoznanie w uczniów z prawidłową wymową, podstawowymi zasadami gramatycznymi oraz słownictwem z zakresu: człowiek, rodzina, miejsce zamieszkania, szkoła, zawody, świat zwierząt, produkty spożywcze i posiłki, pogoda, podróże, sport i zdrowie, co będzie doskonałą bazą do dalszej nauki w szkole średniej.

W lekcje wplatane są aktywizujące i zachęcające uczniów do nauki elementy gier i zabaw oraz nagrania.

Okno na Świat

Naukę języka angielskiego w Szkole Skrzydła wieńczy doroczny edukacyjny wyjazd klasy 8 do Oxfordu, podczas którego uczniowie weryfikują w praktyce swą wiedzę i umiejętności.