POSTAWA OBYWATELSKA

Kształcony nawyk: Znam i szanuję prawa człowieka
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

  1. Czy znamy i respektujemy prawa człowieka? (tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 znajduje się na platformie Leader100 w zakładce Biblioteka Arystotelesa)
  2. Czy rozmawiamy z naszym dzieckiem o różnych wydarzeniach na świecie mając na uwadze poszanowanie praw człowieka?
  3. Czy zwracamy uwagę na dramatyczne skutki konfliktów zbrojnych, z którymi muszą zmagać się zwykli ludzie w krajach, gdzie prowadzone są wojny?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

  1. Rozmowa z dzieckiem na temat łamania praw człowieka zarówno w systemach totalitarnych, jak i w niektórych systemach demokratycznych. Ocena różnych sytuacji na podstawie faktów, a nie na podstawie ideologicznych przekonań.
  2. Podjęcie tematu szacunku dla instytucji państwowych lub społecznych, które strzegą prawa, w tym również praw osobistych obywateli, i dysponują stosownym do tego celu autorytetem i władzą (policja, sprawiedliwe sądy).
  3. Unikanie pogardliwych komentarzy na temat osób publicznych – swoim postępowaniem należy dawać dziecku przykład tego, że każdy organ władzy w państwie zasługuje na szacunek.

Opowiadanie do pracy w grupie:

Pytania do tekstu:

  1. Czy opisana w notatce praca dzieci w kopalni może być uznana za pracę niewolniczą, a więc przeciwną prawom człowieka? Dlaczego?
  2. Co byś zrobił/a gdyby Twoi rodzice spędzali cały dzień ciężko pracując w kopalni aby zdobyć jedzenie dla rodziny?
  3. Czy w sytuacji przymusu pracy całych rodzin istnieje jakiekolwiek wyjście z sytuacji i szansa na edukację dla dzieci?
Historia: „Dzieci kopalnii”

Minister pracy Rowell Lyngdoh zaprzeczył danym opublikowanym w raporcie organizacji pozarządowej Impulse, szacującym liczbę nieletnich zatrudnionych przy pracy w kopalniach węgla na terenie stanu Meghalaja w Indiach na 70.000. Jak twierdzi Lyngdoh, według badania przeprowadzonego przez administrację tego stanu, w kopalniach pracuje jedynie 219 dzieci. „Dzieci nie zajmują się niebezpiecznymi zadaniami, wykonują jedynie prace pomocnicze. Większość pomaga swoim rodzicom” – powiedział minister Lyngdoh po tym, jak opozycja oskarżyła rząd o brak zaangażowania w rozwiązanie problemu.

Reprezentant opozycji, James Sangma, zacytował raport organizacji pozarządowej stwierdzający, że większość z tych 70.000 nieletnich wykonuje niebezpieczne prace w kopalniach węgla na terenie dystryktu Jaintia Hills. Zgodnie z tym raportem, dzieci pochodzące w dużej części z Nepalu i z Bangladeszu, reprezentujące przedział wiekowy 10-17 lat, pracują w nieludzkich warunkach sprzecznych z podstawowymi standardami bezpieczeństwa w kopalniach.

Minister Lyngdoh zapewnił, że inspektorzy pracy gruntownie badają sprawę. Oficjalne źródła podają, że rząd stanu Meghalaja wysłał prośbę do Narodowej Komisji Ochrony Praw Dziecka o sugestie działań, jakie należałoby podjąć, by pomóc dzieciom pracującym w kopalniach. Pod koniec roku Komisja przedstawiła oficjalny plan działania, jaki powinien podjąć rząd stanu Meghalaja w przyszłym roku, aby całkowicie powstrzymać proceder zatrudniania nieletnich.

Rząd stanu Meghalaja rozważa natychmiastowe wdrożenie wspomnianego planu działania, mając na uwadze ewentualne zubożenie regionu.

Źródło: www.polska-azja.pl

Wnioski/konkluzje

1. Każda osoba oraz związane z nią prawa człowieka są najważniejsze i zawsze należy je respektować, nawet jeśli miałoby to wymusić wprowadzenie zmian w planach rządowych czy w planach danej firmy. Zgodnie z artykułem 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku „Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy i do ochrony przed bezrobociem. Każdy człowiek, bez żadnej dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za równą pracę. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej”. W przypadku dzieci, to rodzice oceniają czy są spełniane określone warunki oraz decydują o podjęciu przez nich zatrudnienia. Natomiast jeśli rodzice podejmą decyzje, które mogą zaszkodzić ich dzieciom, rządy oraz inne instytucje czy osoby powinny zainterweniować aby nie dopuścić do popełnienia niesprawiedliwości.

2. Zgodnie z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 „Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy”.

3. Należy okazywać rodzicom wdzięczność za dobre warunki do nauki i rozwijania zainteresowań, które nam stwarzają. Jest wiele dzieci na świecie, które nie mają możliwości nauki, a wpływa to na brak możliwości rozwoju oraz szansy na lepsze życie. Dlatego też powinniśmy wspierać organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin wyjść z trudnych sytuacji. Żyjąc w bogatszej części świata mamy obowiązek pomagać krajom, których obywatele nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw, ani cieszyć się wolnością czy dobrobytem.