1. Uczniowie Szkoły „Skrzydła” są oceniani sprawiedliwie, systematycznie i wszechstronnie.

2. Ocena za okres wstępny jest diagnozą poziomu wiedzy i umiejętności i nie ma wpływu ani na oceny trymestralne, ani na cenę roczną. W skład oceny rocznej wchodzą oceny za trymestr I, II, III i okres końcowy.

3. Na każdą lekcję uczeń przychodzi przygotowany: ma ze sobą zeszyt, podręcznik, inne wymagane przez nauczycieli przedmiotowych pomoce naukowe, powtórzył materiał z trzech ostatnich lekcji.

4. Uczeń ma obowiązek zapisania zadania domowego w agendzie i/lub w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciele ogłaszają zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

5. Uczniowie dostają oceny w dwóch obszarach:

a) Postawa:

b) Treści:

6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotowym.

7. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów muszą być poprawione przez uczniów. Nauczyciele wpisują ocenę w kolumnie Poprawa. Oceny dopuszczające powinny być poprawione – uczeń może spróbować poprawić daną ocenę dopuszczającą tylko raz.

8. Uczeń ma prawo poprawić, wybraną przez siebie, jedną ocenę w ciągu trymestru (np. ze sprawdzianu, kartkówki lub zadania domowego). Termin poprawy tej oceny ustala wspólnie
z nauczycielem.

9. Ustala się następującą skalę oceniania prac pisemnych:

10. Oceny podawane są do wiadomości rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego a uczniom ustnie, niezwłocznie (a w wypadku prac pisemnych nie później niż w ciągu tygodnia od napisania prac przez uczniów).

11. Ustala się następujące wagi:

* (np. śpiewanie utworu, recytacja wiersza, granie utworu muzycznego, wykonanie pracy plastycznej, sprawdzian umiejętności czytania językowego)

12. Ocena trymestralna jest ustalana przez nauczyciela i nie zależy od średniej (ani arytmetycznej, ani ważonej) ocen cząstkowych, uzyskanych w ciągu trymestru.

v. 21 marca 2017 r.